User Agreement

Effective Date: April 1st, 2013. Last updated: July 20th, 2018.

1. KAHULUGAN.

Betur Inc.: Isang kumpanya na nakarehistro sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) bilang isang lisensyadong remittance agent. Ito ay nag-aalok ng serbisyong cash in at cash out, mobile air-time top ups, remittance services, bill payments, at Virtual Currency exchange (tatawaging “Betur Inc. Services”), sa ilalim ng tatak ng Coins.ph.

DCPay Philippines Inc.: Isang kumpanya na nakarehistro sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) bilang E-Money Issuer. Ito ay nag-aalok ng electronic money issuance at remittance services gamit ang tatak ng Coins.ph. Ito ay naglalabas ng uri ng electronic na pera na pinapayagan ang mga user ng Coins.ph na magpadala ng pera at pati na rin tumanggap ng pera electronically.

Coins PHP: Ay isang uri ng electronic na pera na maaring i-withdraw papuntang cash, o sa katumbas ng cash, o isang uri na pinapayagan ang mga customer ng Coins.ph na madaling makapagpadala ng halagang Php pati na rin gumawa ng mga bayad electronically.

Coins PHP Wallet: Isang pitaka na nagtatago ng Coins PHP. Ito ay isang pitaka na nakakabit sa pagkakakilanlan ng isang Coins.ph Customer. Gamit ang pitakang ito, maaring magawa ang mga, ngunit hindi limitado sa, paglipat ng pera, pagbayad ng mga kalakal at serbisyo, at pag-inqure ng balanse.

Coins.ph Customer: Isang pisikal o legal na person, na ang pagkakakilanlan niya at/o nito ay binigay sa Betur Inc. gamit ang Web Portal/App ng Coins.ph. Kasama dito ay ay ang mga tao na ginagamit ang Coins.ph para sa ibang Coins.ph Customer, mga hindi awtorisadong gumamit ng isang Coins.ph account, at kahit anong mga taong may kontrol sa isang Coins.ph account.

Coins.ph App / Coins.ph Web Portal: Mobile application na nagsisilbing interface sa pagitan ng account holder at ng kanyang Coins.ph Account.

Coins.ph Account: Tumutukoy sa isang account na merong Coins PHP pitaka, at/o Virtual Currency na maaring madugtong sa pagkakakilanlan ng isang Coins.ph Customer.

2. GENERAL

Kapag ginagamit ang Virtual Currency wallet, bill payments, mobile airtime top-ups, kahit anong serbisyong cash in at/o cash out, gamit ang Coins.ph App at/o ang Web Portal, kayo ay nakatali sa “Betur Inc. User Agreement”. Kapag ginagamit ang Coins.ph Philippine Peso Wallet, na binibigay ng DCPay Philippines Inc., at magagamit sa ilalim ng Coins.ph App at/o Web Portal, kayo ay nakatali sa “DCPAY User Agreement”.

3. CONTACT DETAILS.

Coins.ph Customer Service Hotline No. (02) 692-2829

BSP – Financial Consumer Protection Department (Tel. No.: (632) 708.7325; Fax No.: (632) 708.7345)

Betur Inc. User Agreement

Ang User Agreement (“Agreement”) ay isang kasunduan sa pagitan mo at ng Betur Inc., at sakop nito ang iyong paggamit ng mga serbisyo ng Betur Inc. Kinakailangan na basahin at tanggapin mo ang lahat ng terms at conditions na nakalagay sa kasunduan na ito.

Mahalagang kasulatan ito na kailangan mong pag-aralan at basahin kung nais mong gumamit ng mga serbisyo ng Betur Inc.

GENERAL

Sa pag-sign up sa isang Betur Inc. account gamit ang Coins.ph website, Betur Inc. API, at/o mga kasamang websites o mobile applications (na tinatawag na “Betur Inc. site”), ikaw ay pumapayag na tumupad sa mga kasunduang ito at maging legally bound dito, na maaaring magbago oras-oras mula sa pagkakataong pumayag ka sa kasunduang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa lahat ng o bahaging nakasulat sa Agreement na ito, pati na rin sa mga susunod na pagbabago ng mga termino ng Agreement, hindi ka maaaringgumamit ng kahit anong serbisyo ng Betur Inc.

Maaari naming baguhin ang Agreement sa pamamagitan ng aming website sa Coins.ph o pag-email sa iyo ng panibagong Agreement, na ang panibagong Agreement ay magsisimula na. Maari naming (a) baguhin o tanggalin ang kahit anong serbisyo ng Betur Inc. at (b) pansamantalang tanggalan ka o itigil ang inyong paggamit ng mga serbisyo ng Betur Inc. sa kahit anong oras, na walang paalam sa iyo sa mga tiyak, limitadong pagkakataon na nakasaad dito. Ikaw ay pumapayag na kami ay hindi mananagot sa iyo o kahit anong third party sa pagbago namin o pagtigil namin ng mga serbisyo ng Betur Inc., o sa pagtigil namin ng iyong paggamit ng mga serbisyo ng Betur Inc., maliban na lamang sa mga natatanging bahaging kasunduan na nakasaad sa kasunduang ito.

Betur, Inc., dba Coins.ph, ay nakarehistro sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) bilang isang Remittance & Transfer Company (RTC) na may Money Changing (MC)/ Foreign Exchange Dealing (FXD) at Virtual Currency Exchange (VC) na serbisyo, at lahat ng mga gawain ay nasasakop sa mga batas at patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Anti-Money Laundering Act (AMLA), at ang mga pag-susog nito.

Maaari lamang pong tandaan ang mga panganib sa paggamit ng mga serbisyo ng Betur Inc.:

• Digital currency na binili gamit ang isang bank account o credit card ay maaring i-reverse, kung halimbawa, ang bayad nito ay batay sa isang chargeback, reversal, claim o di kaya ay napawalang bisa.
• Ang isang transaksyon gamit ang digital currency ay maaring maging unconfirmed sa isang panahon (kadalasan ay mas mababa sa isang oras, pero maaring umabot ng isang araw) at hindi kumpleto kung ang estado nito ay pending.
• Ikaw ay sumasang-ayon na ang mga alitan sa pagitan mo at ng Betur Inc ay malulutas gamit ang isang binding, individual arbitration at ipanapaubaya mo ang iyong karapatan na lumahok sa isang class action lawsuit o isang class-wide arbitration.
• Ang paghawak ng digital currency ay mapanganib. Ang presyo o halaga ng digital currency ay maaring mabilis na magbago, bumaba, at maaring mawalan ng halaga, at maaari ring magresulta sa malaking pagkalugi. Nararapatan na pag isipang mabuti bago bumili o humawak ng digital currency, kung saan isasang-alang mo ang iyong pinansyal na kalagayan.

1. OUR RELATIONSHIP WITH YOU.

1.1 Ang Betur Inc. ay tumutulong sa iyo sa pagbayad at pagtanggap ng bayad mula sa mga third parties. Ang Betur Inc. ay nagbibigay ng isang digital currency wallet na serbisyo, kung saan ay maari kang magtabi ng iyong digital currency. Ang Betur Inc. ay pumapayag rin na ang user nito ay bumili at magbenta ng digital currency. Ang Betur Inc. ay isang independent contractor sa lahat ng pagkakataon. Ang Betur Inc. ay walang hawak sa mga, o di kaya ay mananagot sa, mga produkto o serbisyo na binayaran gamit ang mga serbisyo ng Betur Inc. Hindi namin ipinapangako ang pagkakakilanlan ng kahit anong user o ibang partidoo ay sinisigurado na ang isang mamimili ay tiyak na makukumpleto ang isang transaksyon. Ang Betur Inc. ay hindi isang money transmitter. Ang Betur Inc. ay tumutulong sa mga user nito sa mga transaksyong ginagamitan ng digital currency.

1.2 Privacy. Ang pag-alaga sa inyong privacy ay mahalaga sa Betur Inc. Maaari lamang po na basahin ang aming Privacy Policy para mas maintindihan ang aming pangako sa pag-alaga ng inyong privacy, kasama na rin ang aming paggamit at pagsisiwalat ng iyong impormasyon.

1.3 Privacy ng Iba; Marketing. Kung kayo ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa ibang user sa paggamit niyo ng serbisyo ng Betur Inc., kinakailangan na itago mo ang impormasyong ito at gamitin lamang ito na may kaugnayan sa mga serbisyo ng Betur Inc. Hindi mo maaaring isiwalat o ipamigay ang impormasyon ng ibang user sa isang third party o gamitin ang impormasyon na ito para sa marketing maliban na lamang kung binigyan ka ng user na ito ng pahintulot na gawin ito. Hindi ka maaaring mamigay ng isang unsolicited email sa ibang user gamit ang Coins.ph.

1.4 Intellectual Property. Ang “Coins.ph” at ang mga logo na may kaugnayan sa mga serbisyo ng Coins.ph ay trademark, o nakarehistrong marka ng Coins.ph o ang mga tagapaglisensya nito.

1.5 Seguridad ng iyong password at kasalukuyang email at address. Ikaw ay may pananagutan sa pananatili ng seguridad at pamamahala ng lahat ng iyong ID, passwords, personal identification numbers (PINs), o ibang mga kodigo na ginagamit mo para magamit ang mga serbisyo ng Coins.ph. Ikaw ay may pananagutan na panatilihing bago ang iyong email address sa inyong Account Profile.

1.6 Mga Abiso sa Iyo. Ikaw ay pumapayag na ang Betur Inc., gamit ang Coins.ph App/Web Portal , ay maaring magpamahagi sa iyo ng balita tungkol sa iyong Account at mga serbisyo ng Coins.ph gamit ang serbisyong elektroniko.

1.7 Mga Abiso Patungong Betur Inc. Mas gugustuhin naming tumanggap ng mga abiso sa Betur Inc. papunta sa aming email na help@coins.ph. Maari rin kayong sumulat sa amin sa Betur Inc. Tingnan lamang ang aming contact page para sa aming mailing address.

1.8 Lahat ng mga produkto at mga pangalang ginagamit ng kumpanya ay mga trademarks™ o registered® trademarks ng mga may hawak nito. Ang paggamit ng mga ito ay hindi nagpapahiwatig ng ugnayan sa kanila o pag-endorso mula sa kanila.

2. ACCOUNTS

2.1 Eligibility. Para magamit ang mga serbisyo ng Betur Inc., kinakailangan na ikaw ay hindi bababa sa 18 taong gulang. Sa mga menor de edad, kayo ay kinakailangangmagbigay ng isang consent form na nilagdaan at kinumpleto ng isang magulang o legal guardian kasama ang kanilang identification documents.

2.2 Pagsisiyasat ng Pagkakakilanlan. Kung bibili o magbebenta kayo ng digital currency gamit ang exchange ng Betur Inc., na maaring magamit gamit ang Coins.ph App/Web Portal, pumapayag kayo na ang Betur Inc., direkta o sa pamamagitan ng mga third parties, na gumawa ng mga pagsiyasat na tingin namin ay kailangan para siyasatin ang inyong pagkakakilanlan.

2.3 Multiple Accounts. Ang Betur Inc. Accounts ay personal at hindi maaring ipamigay. Sa paggamit ng Betur Inc., kayo ay sumasang-ayon na hindi kayo gagawa ng higit sa isang account, at kami ay, ng walang abiso, maaring magsara o pansamantalang itigil ang pagbibigay serbisyo sa mga Account ng isang Member na may, o kung kaya kami ang makatuwirang pinaghihinalaan, higit sa isang Account.

2.4 Third Party Applications. Kung kayo ay nagbigay ng pahintulot sa isang third party na kumonekta sa iyong Coins.ph, gamit ang isang produkto ng third party o gamit ang Coins.ph, kayo ay sumasang-ayon na kahit kayo ay nagbigay ng pahintulot sa third party na ito na gumawa sila ng mga transaction para sa iyo, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay mawawalan ng responsibilidad sa iyong account, sa transaction na iyon at sa Agreement na ito.

Kaugnay nito, ikaw ay sumasang ayon na hindi responsable ang Betur Inc. at babayaran mo ang Betur Inc. sa anumang magiging pinsala ng nasabing aksyon na maaaring mangyari dahil sa mga aksyon mo o ng third party na iyong binigyan ng pahintulot na gamitin ang iyong account. Maaari mong palitan o tanggalan ng permisyon anumang oras ang nasabing third party sa Account Settings (API) page.

2.5 Buwis. Responsibilidad mong malaman kung ano ang mga buwis, kung mayroon man, na maidadagdag sa iyong mga bayarin o natatanggap na funds. Responsibilidad mo ring kumolekta, mag report at magbayad ng tamang buwis sa tax authorities. Ang Betur Inc ay hindi responsable sa pag ta-takda kung mayroon mang buwis sa iyong transaction, magbayad, mag-report o mag remit ng buwis sa anumang transaction na iyong gagawin.

2.6 Ang iyong account sa Coins.ph ay hindi isang bank account. Ang aming mga serbisyo ay hindi financial instruments. Walang interest na babayaran sa kahit anong funds o currency na iyong bibilhin o ipapa-palit, at ang anumang currency na ito ay hindi insured ng kompanya o ng kung anumang ahensya ng gobyerno.

2.7 Mga Limitasyon. Ang Betur Inc. ay maaaring mag delay ng order kung ang customer ay hindi nagbigay ng sapat na personal information, kung ang user ay pinaghihinalaang nakalabag sa aming User Agreement, o nangangailangan pa ng karagdagang impormasyon para sa kanyang “KYC”. Hangga’t hindi pa naku-kumpleto ang pag verify sa isang account, ang user ay maaari pa ring makaranas ng delay sa kanyang mga Digital Currency Transactions o Conversion Service Transactions. Ang mga nasabing delayed transactions ay magkakaroon ng status na “pending” at ang funds para dito ay pansamantalang hindi magagamit. Ang Betur Inc. ay may karapatang tumanggi sa pag-process, pag cancel o pag reserve ng kahit anumang customer transaction kung ito ay (i) nire-require ng batas (ii) pagtugon sa natanggap na subpoena, court order o iba pang government order, o (iii) mapaghihinalaan ng Betur Inc. na ang isang transaction ay kahina hinala, o nalabag ang aming User Agreement.

2.8 Unsolicited Deposits. Ang mga unsolicited deposits papunta sa isang bank account ay mayroong karampatang kabayaran na maaaring umabot hanggang Php 4,000. Ang Betur Inc. ay may karapatang tumanggi o pumayag na mag process ng mga ganitong deposits o associated order. Anumang pag reverse sa mga ganitong transaksyon ay nangangailangan ng karampatang (na ide-determina ng Betur Inc.) proof of payment, identification of payer at proof of ownership of the originating account (kung ito ay kinakailangan).

Ang ilan sa mga halimbawa ng unsolicited deposits ay katulad ng mga sumusunod: pag-gawa ng mga deposit na walang transaction order; mga tseke, wired o iba pang non-cash deposits; pagde-deposit ng halaga na sobra sa nakatakda sa transaction order; pag-gawa ng transaction order matapos gawin ang deposit; at kahit anong uri ng deposit na maiko-consider na pandaraya sa limits ng isang account.

2.9 Maling Impormasyon ng Padadalhan. May karampatang processing fee na maaaring umabot sa Php 200 bawat maling attempt ang puwedeng ipataw ng Betur Inc. depende sa kanilang desisyon, para sa mga transaction order na hindi nagawa dahil sa maling impormasyon na ibinigay para sa makakatanggap nito.

2.10 Ang Betur Inc. ay may karapatang tumanggi na mag-process, mag cancel, o mag reverse ng anumang transaction. Tulad ng pagbili o pagbenta ng mga digital currency depende sa aming magiging desisyon, kahit pa naipadala na ang funds sa iyong (mga) account, o mapaghihinalaan ng Betur Inc. na ang transaction na ito ay maaaring parte (o malaki ang tyansa na may kaugnayan) sa isang money laundering, pagbibigay pondo sa mga terorista, panloloko, o anumang financial crime; na magiging aksyon sa natanggap na subpoena, court order, o anumang government order; kung ang Betur Inc. ay may sapat na dahilan upang paghinalaan ang isang transaction; o mapaghihinalaan ng Betur Inc. na ang transaction ay kabilang sa isang ipinagbabawal na negosyo at/o mga ipinagbabawal na paggamit, na isinaad. Sa mga ganitong pagkakataon, ang Betur Inc. ay maaaring mag reverse ng isang transaction. Kung ito naman ay isang kaso ng digital currency transaction, kami ay may obligasyon na payagang ibalik sa dati ang isang sale order sa karampatan nitong halaga o sa kaparehas na terms ng nasabing cancelled transaction.

2.11 Ang Betur Inc. ay magsusumikap na masiguro na ang inyong mga cash in at cash outs sa iyong Betur Inc. account ay ma-process sa itinakdang processing time. Ngunit, hindi ito nagbibigay ng kasiguraduhan na ang naitakdang oras para ma process ang nasabing transaction ay masusunod dahil marami pa ring bagay na maaaring maging dahilan ng delay na hindi na sakop ng aming control. Ang Betur Inc. ay may karapatang ma delay sa pag-process ng isang cash in or cash out anumang oras. Kami naman ay magpapadala ng mensahe bago ma confirm ang transaction o sa pagitan ng nasabing oras matapos magkaroon ng delay sa aming processing time.

3. DIGITAL CURRENCY

3.1 Maaring itigil o ibalik ng Betur Inc. ang mga potensyal na high-risk na pagbili o pagbenta ng digital currency, kasama dito ang mga transaksyon na ginawa gamit ang mga reversible na paraan ng pagbayad.

3.2 Ang Betur Inc. ay hindi nagtitigil o ibinablik ang mga digital currency-to-digital ccurrency na transakyon, hangga’t sila ay tinanggap at pinagtibay ng blockchain network.

3.3 Ang Betur Inc. ay pinapanatili ang 100% ng pera ng mga customer sa storage. Ang Betur Inc. ay hindi nakikibahagi ng fractional reserve lending.

3.4 Sa pagkakakaton ng kakailanganin ng Betur Inc. na kunin ang pera mula sa offline storage, maaring magkaroon ng pagkaantala ng pagpapadala ng mga coins ng hanggang 72 na oras.

3.5 Ang Betur Inc. ay hindi ginagarantiyan ang halaga ng mga digital currency. Ikaw ay sumasang-ayon na ang presyo o halaga ng digital currency ay maaring magbago ng mabilis, bumaba, at maaring maging walang halaga ito. Ikaw ay sumasangy-ayon na ang paghawak ng digital currency ay mapanganib. Ikaw ay sumasang-ayon rin na bayaran ang halaga ng digital currency mula sa pagkumpirma ng inyong order, kahit anuman pa ang pagbago sa halaga ng digital currency.

3.6 Inilalaan ng Betur Inc. ang karapatan nito na baguhin ang buy/sell na limit at/o itigil pansamantala ang trading activity sa inyong account naayon sa aming pag-suri.

3.7 Ang serbisyo ng Betur Inc. ay magagamit lamang kaugnayan sa mga digital currency na sinusuportahan ng Betur Inc., kung saan ang Betur Inc. ay mayroong natatanging diskresyon na mamili kung ano ang susuportahan nito. Ang mga digital currency na sinusuprtahan ng Betur Inc. ay maaring magbago paminsan-minsan. Kung mayroonkayong mga tanong tungkol sa mga digital currency na kasalukuyang sinusuportahan ng Betur Inc., maari lamang na puntahan ang: https://support.coins.ph/hc/en-us . Hindi mo maaring tangkaing gamitin ang mga serbisyo ng Betur Inc. para magtago, magpadala, humingi, o tumanggap ng mga digital currency, kahit ano pa man ito, na hindi sinusuportahan ng Betur Inc. sa kahit anong pangyayari. Walang pananagutan ang Betur Inc. kaugnayan sa pagtangka mong paggamit ng mga serbisyo ng Betur Inc. sa mga digital currency na hindi sinusuportahan ng Betur Inc.

3.8 Operasyon ng Digital Currency Protocols. Hindi sakop o pagmamay-ari ng Betur Inc. ang mga pinagbabatayan nitong mga software protocols na namamahala sa operasyon ng mga digital currency na maaring bilhin/i-benta at/o maaring suportahan sa plataporma ng Betur Inc. Sa pangkalahatan, ang mga pinagbabatayan na mga software protocol ay open source at maaring gamitin, gayahin, baguhin, o ipamigay ng kahit sino. Sa inyong paggamit ng Betur Inc., kinikilala at sinasang-ayunan ninyo na (i) ang Betur Inc. ay walang pananagutan sa operasyon ng mga pinababatayang protocol at ang Coins.ph at hindi nito ginagarantiya ang pagtakbo, kaligtasan,o abeylabilidad nito; at (ii) na ang mga protocol na ito ay maari magkaroon ng biglaang pagbabago sa operasyon nito (a/k/a “forks”), at ang mga tinutukoy na forks ay may epekto sa halaga, paggamit, at/o pagbago kahit sa pangalan ng mga digital currency na maaring bilhin/ibenta sa exchange na pinapatakbo ni Betur Inc. Kung magkakaroon ng isang fork, kayo ay sumasang-ayon na ang Betur Inc. ay maaring pansamantalang itigil ang itong mga operasyon (maaring meron o walang pahayag sa iyo) at ang Betur Inc. ay maaring pagkatapos ng fork, ayon sa sarili nitong pagsusuri, (a) i-configure o reconfigure ang sisteman nito o (b) ipagpasya na tanggalin (o itigil na suportahan) ang forkerd protocol sa pangkalahatan nito, ngunit, magkakaroon kayo ng pagkakataon na bawiin ang inyong pera mula sa plataporma. Kayo ay sumasang-ayon na ang Betur Inc. ay hindi mananagot o may responsibilidad na kahit ano kaugnayan sa hindi sinuportahan sangay ng forked protocol.

Susuportahan lamang ng Betur Inc. ang isang sangay ng bawat fork ng mga digital currency protocol, kung saan kami ang tanging magpapasya kung anong protocol ang nagpapakita ng consensus approach.

3.9 Transaksyong Digital Currency: Ang Betur Inc. ay nagpoproseso ng mga pagbili at/o ang mga pagbenta ng mga suportadong digital currency ayon sa panuto na nakuha nito mula sa mga customer niyo at hindi namin ginagarantiya ang pagkakalinlan ng kahit anong user, receiver, o ibang party. Ikaw ay ang may pananagutan sa pagsisiyasat ng lahat ng impormasyon bago magsumite ng mga panuto sa Betur Inc. Kapag naisumite na ito sa digital currency network, ang isang digital currency ay mananatiling unconfirmed sa kasalukuyan hangga’t naghihintay ito ng kinakailangang kumpirmasyon mula sa digital currency network. Ang isang transaksyon ay hindi kumpleto habang ito ay nasa pending na estado. Ang perang nakaugnay sa mga hindi pa kumpirmadong tansaksyon ang itatalaga muna, at hindi kasama sa inyong Betur Inc. Account balance o maging maaari sa paggamit sa mga transaksyon. Maaring maningil ang Coins.ph ng mga network fees (miner fees) para i-proseso para sa iyo ang isang transaksyong digital currency. Ang pagkalula ng network fee ay pananagutan ang ayon sa sariling pasya ng Betur Inc., ngunit palaging bibigyang abiso ka namin bago o sa kasalukuyan ng pagpapahintulot niyo na i-proeseso ang transaksyon.

3.10 Ang Betur Inc. ay ang nagtatago ng lahat ng digital currency private keys na nasa sakop nito sa maaring parehong maging sa isang online o offline storage. Dahil dito, ang Betur Inc. ay maaring magpasya na kunin ang kinakailangang impormasyon mula sa offline storage para ma-proseso ang mga digital currency na transaksyon ayon sa iyong panuto, na maaring magkaroon ng pagkaantala ng pagpadala o pag-kredit ng sinasabing digital currency transaksyon hanggang 72 na oras o higit pa. Ikaw ay sumasang-ayon na ang isang digital currency na transaksyon gamit ang Coins.ph ay maari maantala.

3.11 Pagpapadala ng digital currency sa inyong fiat PHP Wallet – sa mga customer na magpapadala ng digital currency deretso sa kanilang PHP wallet gamit ang kanilang sariling bitcoin address, may karapatan ang Betur Inc. na hindi i-proseso ang pag-convert sa PHP (halimbawa, kung ang transaksyong ito ay lampas sa mga limitasyon ng inilaan ng aming sistema), kung saan ang digital currency mo ay manantili sa inyong bitcoin wallet sa sistema.

4. UNAUTHORIZED USES.

Ang mga User ay pinagbabawalang gumamit ng mga serbisyo ng Betur Inc., mga serbisyo na ibingay para sa o kaugnayang sa ibang mga user, at mga kasamang third party na serbisyo, mga ilang gawain (“Unauthorized Uses”) na labag sa Agreement na ito. Ang pagbawal na ito ay inilaan para ipagtanggol ang mga Coins Customers mula sa mga pagkakamali at panatilihing sumusunod ang Coins.ph sa mga batas lokal at mga local laws and pamantayang internasyonal.

Ang mga kategoryang ito ay hindi kumpleto ay sinasadya lamang na gamitin para paglalarawan ng mga Unauthorized Uses. Ang kahit anong paggamit ng mga serbisyo para sa layuning kumilos o lumahok na labag sa Unauthorized Uses ay maaring magresulta sa pagtigil ng o pagbabago sa serbisyo, o maari ring magresulta sa pagsara ng inyong account o pag-ulat sa mga awtoridad. Kung naniniwala kayo ginagamit niyo ang mga serbisyo ng Coins para sa isa o higit pa sa mga pakay na nakasaad sa Prohibited Uses na ito, o kung ang layunin niyo ng paggamit ng serbisyo ng Coins ay para sa mga pakay na ito, o kung hindi ka sigurado kung ang inyong tunay na pakay ay labag sa Prohibited Uses, maari niyong tawagan ang Coins Support para linawin ito.

Ang mga Prohibited Uses ay mga transaksyon o gawain na may kaugnayan sa:

• (a) Investment Schemes: Pag-suporta sa mgapyramid schemes, mga paluwagans, ponzi schemes, network marketing, hindi lisensyadong investment vehicles, deceptive charity schemes, mga referral marketing na programa o mga multi-level marketing na programa;
• (b) Fraud (Panloloko): Pamimigay ng kahit anong hindi totoo, huwag, mapanloko, o nakakalitong impormasyon sa Coins, Coins users, o mga ibang pinagkakatiwalaang third parties para makakuha ng pera o ibang bagay;
• (c) Gambling (Sugal): Online na sugal, lotteries, casinos at impormal na sugal, gaming operations (pagpapatakbo ng mga paralong sugal), sports betting, at iba pang mga laro na nakabase sa haka-haka ng manlalaro;
• (d) Unauthorized Financial Institutions and MSBs: Pag-alok nghindi lisenyadong remittance services, hindi lisensyadong financial services, at iba pang mga hindi regulated na financial operations. Kasama dito ang mga securities brokers, hindi lisensyadong investment vehicles, check cashing na serbisyo, collections agencies, at mga bail bonds;
• (e) Drugs (Droga): Ilegal na droga, gamit pandroga, mga commercial na droga at iba pang mga controlled substances, at mga drogang binabago ang estado ng isip o katawan ng uminom na magiging isa panganib sa pampublikong kalusugan;
• (f) Stolen Items (Nakaw ng Gamit): Ninakaw na gamit, kasama dito ang mga digital at birtual ng mga gamit, lahat ng mga gamit na kung saan ang nagbebenta ay walang karapatang ibenta ito;
• (g) Intellectual Property Infringement (Paglabag sa Intellectual Property): Mga bagay na labag sa kahit anong karapatang intellectual property, kasama dito ang mga trademark, copyright, privacy o iba pang mga proprietary rights. Kasama dito ang pagbenta o paglahok sa pagbenta ng mga peke o hindi awtorisadong mga gamit o iba pang mga gawain ugnay dito;
• (h) Shell Companies: Mga entity na nagmumukhang walang lehitimong pakay pangangalakal o nakadisenyo na ipatakbo para sa isang pakay pangangalakal ng hindi kaugnay sa itong sinaad o pakay o pangangalakal na labag sa batas;
• (i) Bearer Shares Entities: Mga customers nagta-transakt, o kumikilos para sa, o ugnay sa mga entity kung saan ang mga nakikinabang na may-ari ay hindi matukoy ang pakakakilanlan, at ang mga ownership stakes ay freely alienable ay ipinagbabawal;
• (j) Adult Services and Media: Mga serbisyong may kaugnayan sa pagbebenta ng laman, pagbenta ng mga pornographic na materyales, at kahit anong porma ng human trafficking;
• (k) High Risk Entities: Kahit anong indibidwal, grupo, o entity na sinuri ng Coins.ph na merong mapanganib na balak laban sa Coins, ang mga customers nito, o mga third party ay maaring uriin ng Coins bilang isang mapanganib na user na hindi maaring gumamit ng Coins;
• (l) Violence (Karahasan): Marahas na mga kilos patungo sa sarili o sa iba, o mga gawain o bagay na hinihikayat, itinataguyod o itinuturo sa iba na gawin ang ang ito;
• (m) Coercion: Extortion, blackmail, o mga pagsikap na kumuha ng mga perang walang karapatan angkinin;
• (n) Weapon Sales (Pagbebenta ng Armas): Hindi lisensyadng pagbenta ng mga baril at ilang mga armas.

5. DISPUTES WITH BETUR INC.

5.1 Indemnification. Sumasang-ayon ka na protektahan at hindi mo panghahawakan ang Betur Inc., ang itong parent company, ang mga officers, directors, ahente, joint venturers, at mga empleyado nito sa kahit anong claim o demanda (kasama ang mga attorney’s fees) na nagmula sa iyong paglabag ng Agreement na ito sa paggamit mo ng serbisyo ng Betur Inc.

5.2 Pagbitiw sa Betur Inc. Kung meron kayong alitan o pagtatalo sa isa o maraming mga users, sumasang-ayon ka na hindi panghawakan ang Betur Inc. (at ang aming parent company, officers, directors, mga ahente, joint venturers, mga empleyado, at mga suppliers) mula sa kahit anong claim, demanda, at damages na nagmula sa o may kaugnayan sa mga alitan na ito. Karagdagan, kasama sa pagbibitiw na ito ay pagbitiw sa mga claim na hindi alam ng creditor o mga claim na may suspetsa ang creditor na ang claim niya ay nasa kanyang pabor sa oras ng paglagda niya ng pagbitiw na ito, na kung hindi niya nalaman ay magbabago ang kanyang kasunduan sa kanyang debtor.

5.3 Alitan ugnay kay Betur Inc. Kung tingin mo na kami ay mali, sumulat ka sa amin dito sa coins.ph, o magpadala ng email sa help@coins.ph. Sa inyong sulat, kailangan niyong magbigay ng impormasyon na nararapat para matiyak namin ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong account, at ang mga transaksyon kung saan tingin niyo merong pagkakamali. Kinakailangan na sulatan mo kami sa loob ng 30 na araw pagkatapos mangyari ang transaksyon. Sa loob ng 90 days na pagtanggap ng inyong sulat, kami ay nangangailangan na itama ang pagkakamali o bigyan ka ng paliwanag kung bakit tama ang nangyaring transaksyon.

6. CUSTOMER CASH-IN.

6.1 Maaring magpakilala sa iyo ang Betur Inc. ng mga third party customers or “Tellers” para sa layuning i-cash in ang pera sa inyong Betur Inc. account. Minamabuti naming suriin ang pagkakakilanlan ng bawat Teller, ngunit hindi namin sinusuri ang pagiging angkop, legal, o kakayahan ng kahit anong third party cash-in providers at ikaw ay nagbibitiw sa Coins.ph, at/o ang mga director, officer,at empleyado mula sa kahit anong pananagutan, claim, o mga damage na nagmula sa may kaugnayan sa naturing na third-party cash in service provider. Ang Coins.ph ay hindi party sa mga alitan, o pa-uusap sa pagitan mo ang ng mga tinutukoy na third-party providers. Ang pananagutan para sa mga desisyon na ginawa mo kaugnay sa mga serbisyo inalok gamit ang mga software o serbisyo (kasama lahat ng implikasyon nito) ay natatanging iyo lamang. Hindi namin susuriin ang pagiging angkop, legal, o kakayahan ng mga third parties at sumasang-ayon ka na bitawan ang kumpanya at/o ang mga director, officer,at empleyado mula sa kahit anong at lahat ng pananagutan mula sa mga panangutan, claim, causes of action, o mga damage mula sa paggamit mo ng software o serbisyo, o kahit anong kaugnayan sa mga third party na pinakilala sa iyo ng sinasabing serbisyo o software.

6.2 Kahit anong pagbanggit sa loob ng Site, Application, or Services na ang isang Customer ay “verified” or “connected” (o mga katulad na salita), ay indikasyon lamang na ang isang Member ay kumumpleto ng kinakailganang imporamasyon sa verification process at wala ng ibang ibig sabihin pa ito. Ang kahit anong paglalarawan ay hindi pag-endorso, sertipikasyon, o garantiya mula sa Betur Inc. tungkol sa kahit anong Customer, kasama na rito ang pagkakakilanlan ng Customer at kung ang sinasabing customer ay mapagkakatiwalaan, ligtas, o angkop na maka-transkt. Ang mga paglalarawan na ito ay nilalayon lamang na maging mahalagang impormasyon para ikaw ay makagawa ng desisyon tungkol sa pagkakakilanlan o pagka-angkop ng mga taong ito na makaka-transakt mo gamit ang Application o mga Serbisyo. Dahil dito, binibilin namin kayo na palaging maging diligent sa pagtiwala sa isang Teller o tumanggap ng isang cash-in request mula sa ibang customers, o kaya gumawa ng kahit anong interaksyon sa ibang mga Customers.

7. GENERAL PROVISIONS.

7.1 Limitations of Liability. SA KAHIT ANONG SITWASYON AY KAMI, ANG AMING PARENT COMPANY, OFFCERS, DIRECTORS, MGA AHENTE, JOINT VENTURERS, MGA EMPLEYADO, AT SUPPLIERS ng Betur Inc. o ANG AMING PARENT COMPANY AY MAY PANANAGUTAN SA MGA NAWALANG KITA O MGA SPECIAL, INCIDENTAL, O CONSEQUENTIAL NA DAMAGES NA NAGMULA SA O KONEKTADO SA AMING WEBSITE, SERBISYO NG Betur Inc., O SA AGREEMENT NA ITO (KAHIT PAANO PA NAGMULA, KASAMA ANG NEGLIGENCE O KAPABAYAAN). Ang ibang mga estado ay hindi pumapayag sa pagbubukod o limitasyon ng mga incidental o consequential damanges kaya ang nasabi sa nakaraang pangugusap ay maaring hindi naaangkop sa iyo. ANG AMING PANANAGUTAN, AT ANG PANANAGUTAN NG AMING PARENT COMPANY, OFFICERS, DIRECTORS, MGA AHENTE, JOINT VENTURERS, MGA EMPLEYADO, AT MGA SUPPLIER, SA IYO O SA KAHIT ANONG THIRD PARTY SA KAHIT ANONG PANGYAYARI AY LIMITADO SA TUNAY NA HALAGA NG DIRECT DAMANGES.

7.2 Walang Garantiya. Ang mga SERIBISYO ng Betur Inc. ay “AS IS”, AT WALANG REPRESENTASYON NG GARANTIYA, MASKI EXPRESS, IMPLIED, O STATUTORY. Coins.ph, ANG AMING PARENT COMPANY, JOINT VENTURERS, MGA EMPLEYADO, AT MGA SUPPLIER NG Coins.ph o ang aming PARENT COMPANY AY PINAGKAKAILA ANG KAHIT ANONG IMPLIED NA GARANTIYA SA TITULO, MERCHANTABILITY, KAANGKUPAN PARA SA ISANG TIYAK NA LAYUNIN AT NON-INFRINGEMENT. Walang kontol ang Betur Inc. sa mga produkto o serbisyo na binayaran gamit ang mga serbisyo ng Betur Inc. at ang Betur Inc. ay hindi gumagarantiya ng ang isang mamimili o nagbebenta na inyong kakalakal ay tiyak na kukumpletuhin ang isang transaksyon o awtorisado siyang gawin ito. Hindi ginagarantiya ng Betur Inc. ang tuloy-tuloy, walang tigil, o ligtas na access sa kahit anong parte ng mga serbisyo ng Betur Inc., at ang aming website na maaring maantala ng maraming dahilan labas sa aming saklaw. Gagawa ang Betur Inc. ng makatwirang pagsisikap na siguraduhin na ang mga hiling para sa elektronik na debits at credits kaugnay sa mga bank accounts, mga credit card, at check issuances ay mapoproseso sa napapanahong oras ngunit ang Betur Inc. ay hindi gumagawa ng representasyon o garantiya ukol sa tiyak na oras na kakailanganin para makumpleto ang pagproseso nito dahil ang mga serbisyo ng Betur Inc. ay nakasalalay sa maraming kadahilanan labas sa aming saklaw, tulad ng mga antala sa mga banking system o ang U.S. o ang international mail service. Ang ibang mga estado ay hindi pumapayag sa disclaimer ng mga implied na warranty, kaya ang mga disclaimer na ito ay maaring hindi gumana sa iyo. Ang talata na ito ay nabibigay sa iyo ng napakatiyak na mga karapatang legal at maari ring mayroon kang mga ibang karapatang legal na nagbabago mula iba’t-ibang estado.

7.3 Force Majeure.Kami ay hindi mananagot para sa mga antala, kabiguan sa pagganap, o pag-antala sa serbisyo na bunga, maaring dahil direkta o hindi mula sa kahit anong rason o kundisyon labas ng aming saklaw, kasama ang, ngunit hindi limitado sa mga, pag antala dahil sa gawain ng Diyos, gawa ng mga awtoridad sibil o militar, gawa ng terrorismo, malawakang kaguluhan, giyera, welga, sunog, pagka-antala ng mga telekomunikasyon o internet services o network provider services, pagkasira ng mga kagamitan at/o software, o kahit anong sakuna na labas sa aming makatwirang saklaw at hindi makaka-apekto sa bisa pagpapatupad ng mga natitirang provisions.

7.4 Arbitrasyon. Maliban sa mga claim para sa injunctive o equitable relief tungkol sa mga intellectual property rights (na maaring madala sa kahit anong korte na hindi nagbabayad ng bond), ang kahit anong alitan na magmumula sa Agreement na ito ay malulutas naaayon sa arbitrasyon ng Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center (“SIAC Rules”) na sa kasalukuyang ipinapatupad, na ang nasabing mga batas ay kinukunsiderang bahagi nitong sugnay na ito. Ang Tribunal ay bumubuo ng isa o higit sa isang arbitrators (kung ang isang arbitrator ay hindi mapagkasunduan sa maayos na kasunduan ng mga Partido) na itinalaga ayon sa nasabing mga batas. Ang lugar ng arbitrasyon ay sa Singapore, at ang lenggwahe ng arbitrasyon ay nasa wikang Ingles. Ang magiging gantimpala sa arbitrasyon ay maipapatupad at sa mga Partido gamit ang korteng mga saklaw ng kaso. Ang nanalong partido sa kahit anong kaso sa pagpapatupad ng Agreement na ito ay may karapatan sa mga gastos at attorney’s fees.

7.5 Oras ng Limitasyon sa mga Claims. Kayo ang sumang-ayon na ang kahit anong claim na meron kayo na magmumula sa o ugnay sa relasyon niyo sa Betur Inc. ay maari lamang maari lamang i-file sa loob ng isang taon pagkatapos ng pagkakataon na nagsimula ito; kung hindi, ang inyong claim ay permanenteng hindi na maaring i-file.

7.6. Export Controls & Sanctions. Ang panustos ng digital currency at ng mga serbisyo ng Betur Inc. gamit ang site ng Coins.ph ay nasa ilalim ng mga batas ng Pilipinas at ang mga pandaigdigang export controls at economic sanctions requirements. Sa pagkuha mo ng mga bagay na ito gamit ang site ng Betur Inc., kayo ay gumagarantiya na ang pagkuha niyo ng mga bagay na ito at ang paggamit mo nito ay naayon sa mga nasabing batas. Nang hindi nililimitahan ang mga nakasaad sa kasulatang ito, hindi ka maaring bumili ng digital currency o ang mga serbisyo ng Betur Inc. gamit ang site kung: (1) kayo ay nasa lugar ng, o nasa saklaw ng, o mamamayan ng, o residente ng, Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria o kahit anong bansa na napapailalim sa United States embargo, UN sactions, HM Treasury’s financial sanctions regime, o kung kayo ay nasa U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals List or the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List, Unverified List, Entity List HM Treasury’s financial sanctions regime; o (2) kung ninanais niyong magbigay ng digital currency o ipagamit ang mga serbisyo ng Betur Inc sa lugar ng Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria o kahit anong bansang napapailalim sa United States embargo o UN sanctions (o kung kayo ay mamamayan o residente ng mga bansang ito), o sa kahit anong tao ng nasa Specially Designated Nationals List, Denied Persons List, Unverified List, Entity List, or HM Treasury’s financial sanctions regime.

POLICY ON CUSTOMERS FROM THE STATE OF NEW YORK

Dahil sa nakaraang New York “BitLicense” na regulasyon, kami ay malungkot na nagdesisyon na hindi na namin maaring mapagserbisyuhan ang mga customer na residente ng o mga customer na nakabase sa estado ng New York.

Sa pag-sign up sa account sa amin o sa paggamit ng aming mga produkto o serbisyo, kayo ay nanunumpa na kayo na hindi kayo residente ng New York o kaya isang legal entity sa New York, at hindi niyo gagamitin ang aming serbisyo habang nasa estado ng New York.

APPENDIX 1: PROHIBITED BUSINESSES AND PROHIBITED USE

Ang mga sumusunod na kategorya ng mga negosyo at mga pagbebenta ng mga nakasaad na bagay-bagay ay pinagbabawal mula sa mga serbisyo ng Betur Inc. (“Prohibited Businesses”). Sa pagbukas mo ng isang Betur Inc. account, kayo ay kumukumpirma na hindi niyo gagamitin ang Betur Inc. kaugnay sa mga sumusunod na mga negosyo, gawain, o mga bagay-bagay:

1. Operating as an unlicensed money transmitter, money service, payment service provider, e-money, or any other financial services business which requires licensure, including but not limited to exchanges of virtual currencies, sales of money orders or traveler’s checks, and escrow services

2. Counterfeit products or any product or service that infringes upon the copyright, trademark, or trade secrets of any third party

3. Stolen goods

4. Narcotics, controlled substances, prescription and pharmaceutical services, drug paraphernalia, or any substances designed to mimic illegal drugs

5. Gambling, except where permitted by Betur Inc.

6. Sports forecasting or odds making

7. Prostitution or illegal escort services

8. Violent acts towards self or others, or activities or items that encourage, promote, facilitate or instruct others regarding the same

9. Funding any of the items included on this Prohibited Businesses list

10. Extortion, blackmail, or efforts to induce unearned payments

11. Unlicensed sale of firearms and certain weapons

12. Engaging in deceptive marketing practices

13. Any business that violates any law, statute, ordinance or regulation

Hindi mo rin maaring gamitin ang inyong Betur Inc. Account para sumali sa mga sumusunod na kategorya (“Prohibited Use”). Sa pagbukas mo ng isang Coins.ph account na pinapatakbo ng Betur Inc. account, hindi mo maaring gamitin ang inyong Betur Inc Account para gawin ang kahit ano sa mga sumusunod:

1. Violate or assist any party in violating any law, statute, ordinance, regulation or any rule of any self-regulatory or similar organization of which you are or are required to be a member (for example, those laws, rules, or regulations governing financial services, controlled substances, or consumer protections);

2. Partake in a transaction which involves the proceeds of any unlawful activity;

3. Partake in any transaction involving online gambling except where permitted by Betur Inc.;

4.Defraud or attempt to defraud Betur Inc. or other Betur Inc. users;

5. Infringe upon Betur Inc.’s or any third party’s copyright, patent, trademark, or intellectual property rights;

6. Provide false, inaccurate or misleading information;

7. Take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure, or detrimentally interfere with, intercept, or expropriate any system, data, or information;

8. Interfere with another individual’s or entity’s access to or use of any of the Betur Inc. Services;

9. Defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate or infringe the legal rights (such as, but not limited to, rights of privacy, publicity and intellectual property) of others;

10. Publish, distribute or disseminate any unlawful material or information;

11. Transmit or upload any material to the Betur Inc. Site that contains viruses, Trojan horses, worms, or any other harmful or deleterious programs;

12. Harvest or otherwise collect information from the Betur Inc. Site about others, including without limitation email addresses, without proper consent;

13. Act as a payment intermediary or aggregator or otherwise resell any of the Betur Inc. Services, unless expressly authorized by Betur Inc. in writing;

14. Transfer any rights granted to you under this Agreement;

15. Use the Betur Inc. Account information of another party to access or use the Betur Inc. Site, except in the case of specific Merchants and/or applications which are specifically authorized by a user to access such user’s Betur Inc. Account and information;

16. Otherwise attempt to gain unauthorized access to the Coins.ph Site, other Coins.ph Accounts, computer systems or networks connected to the Betur Inc. Site, through password mining or any other means;

17. Engage in transactions involving items that infringe or violate any copyright, trademark, right of publicity or privacy or any other proprietary right under the law;

18. Take any action that Betur Inc. deems as circumventing Betur Inc. controls, including, but not limited to, opening multiple Betur Inc. Accounts or abusing promotions which Betur Inc. may offer from time to time;

19. US Residents are prohibited from using Coins.ph for money transmission or to conduct any other financial activity requiring licensure or covered by regulations governing financial services.

MGA HULING PROBISYON

Lenggawhe. Ang User Agreement ay ipinapatupad sa parehong Tagalog at Ingles, na parehong maaring ipatupad sa mga korte. Kung merong alitan sa mga interpretasyon ng probisyon ng User Agreement na ito sa pagitan ng dalawang lenggwahe, ang nakasulat sa wikang Ingles ang masusunod.

Coins Pro User Agreement

This User Agreement (“Agreement”) is a contract between you and Coins Pro and applies to your use of Coins Pro services. You must read, agree with and accept all of the terms and conditions contained in this Agreement.

This is an important document which you must consider carefully when choosing whether to use Coins Pro services.

1. GENERAL

By signing up to use the Coins Pro account through the Site “pro.coins.asia” website, the Coins Pro API, and/or any associated websites or mobile applications (collectively the “Coins exchange site”), you agree to comply with and be legally bound by this Agreement, as revised from time to time. If you do not agree to any of the terms set forth in this Agreement, or any subsequent modification to the Agreement, you may not access or use any of the Coins Pro Services.

1.1 We may amend or modify this Agreement by posting on the Coins Pro site or emailing to you the revised Agreement, and the revised Agreement shall be effective at such time. We may (a) modify or discontinue any portion of the Coins Pro services, and (b) suspend or terminate your access to the Coins Pro Services, at any time, and from time to time, without notice to you in certain, limited circumstances described herein. You agree that we shall not be liable to you or any third party for any modification or termination of the Coins Pro services, or suspension or termination of your access to the Coins Pro Services, except to the extent otherwise expressly set forth herein.

1.2 As used in this Terms of Use, “Coins Pro” refers to the exchange operated by the company Betur Inc, with its registered address at 12F Centerpoint building, Julia Vargas corner Garnet Road, Ortigas Center Pasig, Philippines, including, without limitation, its owners, directors, investors, employees or other related parties. Depending upon the context, “Coins Pro” may also refer to the services, products, website, content or other materials (collectively “Coins Pro Services”) provided by Coins Pro

Betur, Inc., dba Coins.ph is duly registered with the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) as Remittance & Transfer Company (RTC) with Money Changing (MC)/ Foreign Exchange Dealing (FXD) & Virtual Currency Exchange (VC) service, and all such activity is subject to the rules and regulations of the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Anti-Money Laundering Act (AMLA), as amended.

1.3 Order Book Exchange. Coins Pro offers an order book for various Digital Currency and Fiat Currency trading pairs (each an �?Order Book’). Refer to your Coins Pro account to determine which Order Books are available to you, as they might change from time to time. The Service operated by Coins Pro allows buyers (“Buyers”) and sellers (“Sellers”) to buy and sell Digital Currencies.

1.4 Access to the Service. Depending on your country of residence, you may not be able to use all the functions of the Site. It is your responsibility to follow those rules and laws in your country of residence and/or country from which you access this Site and Services. As long as you agree to and comply with these Terms of Use, Coins Pro grants you the personal, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable and limited right to enter and use the Site and the Service.

1.5 Your Account. Your Coins Pro account consists of the following:

• A dedicated Hosted Digital Currency Wallet for each Digital Currency offered on the Coins Pro
• A dedicated Fiat Currency Wallet.
• Associated user tools, accessible at [URL] and through API

1.6 Risks.

Please note the following risks of using the Coins Pro Services:

• Digital currency purchased using a bank account or credit card may be reversed at a later time, for example, if such a payment is subject to a chargeback, reversal, claim or is otherwise invalidated.

• A digital currency transaction may be unconfirmed for a period of time (usually less than one hour, but up to one day) and never complete if it is in a pending state.

• You agree that disputes between you and Coins Pro will be resolved by binding, individual arbitration and you waive your right to participate in a class action lawsuit or class-wide arbitration.

• Holding and trading digital currency is high risk. The price or value of digital currency can change rapidly, decrease, and potentially even fall to zero, and could cause large losses. Please consider carefully before purchasing or holding any digital assets, taking into consideration your financial circumstances.

• Unlike other commodities or currencies, Cryptocurrencies have inherent and unique risks. They are backed by technology and trust. There is no central bank that can issue more currency or take corrective measures to protect the value of Cryptocurrencies at any given moment.

• Legal Risk: The legal status of certain Digital Currencies may be uncertain. This can mean that the legality of holding or trading them is not always clear. Whether and how one or more Digital Tokens constitute property, or assets, or rights of any kind may also seem unclear. Participants are responsible for knowing and understanding how Digital Tokens will be addressed, regulated, and taxed under applicable law.

2. OUR RELATIONSHIP WITH YOU.

2.1 Coins Pro helps you trade Digital Assets. It also provides a digital currency wallet service where you can store your digital currency. Coins Pro also allows users to buy and sell digital currency. Coins Pro is an independent contractor for all purposes. Coins Pro does not have control of, or liability for, the products or services that are paid for with Coins Pro services. We do not guarantee the identity of any user or other party or ensure that a Buyer will complete a transaction. Coins Pro assists its users in digital currency transactions. Coins Pro and/or its affiliates may be buyer or seller in the trades.

2.2 Your Privacy. Protecting your privacy is very important to the Coins Pro. Please review our Privacy Policy in order to better understand our commitment to maintaining your privacy, as well as our use and disclosure of your information.

2.3 Privacy of Others; Marketing. If you receive information about another user through the Coins Pro services, you must keep the information confidential and only use it in connection with Coins Pro services. You may not disclose or distribute a user’s information to a third party or use the information for marketing purposes unless you receive the user’s express consent to do so. You may not send unsolicited email to a user through the Coins Pro.

2.4 Intellectual Property. “Coins Pro” and all logos related to the Coins Pro services and/or Coins Pro services are either trademarks, or registered marks of Coins Pro, their registered owners or its licensors. The Trademarks and Material should not be copied, reproduced, modified, republished, uploaded, posted, transmitted, scraped, collected or distributed in any form or by any means, whether manual or automated. The use of any such Materials on any other Site or networked computer environment for any other purpose is strictly prohibited; any such unauthorized use may violate copyright, trademark and other applicable laws and could result in criminal or civil penalties.

2.5 Password Security and Keeping Your Email and Address Current. You are responsible for maintaining adequate security and control of any and all IDs, passwords, personal identification numbers (PINs), or any other codes that you use to access Coins Pro Services. You are responsible for keeping your email address up to date in your Account Profile.

2.6 Notices to You. You agree that Coins Pro, via Coins Pro platform, App and/or Web Portal may provide you communications about your Account and Coins Pro services electronically.

2.7 Notices to Coins Pro. We prefer receiving notices to electronically through our support system at Coins Pro.support@coins.ph. Paper notifications can also be sent. See our contact page for our mailing address.

2.8 All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

3. ACCOUNTS

3.1 Eligibility. To be eligible to use the Coins Pro services, you must be at least 18 years old.

3.2 Identity Authentication. If you wish to buy or sell digital currency through the exchange provided by the Coins Pro, you authorize Coins Pro, directly or through third parties, to make any inquiries we consider necessary to validate your identity. you agree to provide Bitstamp with current, accurate and complete information about yourself, as prompted by the registration process, and to keep such information updated.

3.3 Multiple Accounts. Coins Pro Accounts are personal and non-transferable. By using Coins Pro Services, you agree that you will not create more than one Account, and that we may, without notice, close or suspend any or all of the Accounts of a Member who has, or whom we reasonably suspect has, opened multiple Accounts.

3.4 By using a Coins Pro Account you agree and represent that you will use Coins Pro only for yourself as Account owner, and not on behalf of any third party, unless you have obtained prior approval from Coins Pro. You may not sell, lease, furnish or otherwise permit or provide access to your Coins Pro Account to any other entity or to any individual that is not your employee or agent, if you maintain a business account. In such cases, you accept full responsibility for your employees’ or agents’ use of Coins Pro, whether such use is directly through Coins Pro website or by other means, such as those facilitated through API keys, and/or applications which you may authorize. You understand and agree that you are responsible for any and all orders, trades, and other instructions entered into Coins Pro including identifiers, permissions, passwords, and security codes associated with your Coins Pro Account.

3.5 Third Party Applications. If you grant express permission to a third party to connect to your Coins Pro account, either through the third party’s product or through Coins Pro, you acknowledge that granting permission to a third party to take specific actions on your behalf does not relieve you of any of your responsibilities under this Agreement. Further, you acknowledge and agree that you will not hold Coins Pro responsible for, and will indemnify Coins Pro from, any liability arising from the actions or inactions of this third party in connection with the permissions you grant. You may change or remove these permissions at any time from the Account Settings (API) page.

3.6 Taxes. It is your responsibility to determine what, if any, taxes apply to the payments you make or receive, and it is your responsibility to collect, report and remit the correct tax to the appropriate tax authority. Coins Pro is not responsible for determining whether taxes apply to your transaction, or for collecting, reporting or remitting any taxes arising from any transaction.

3.7 Your account with us is not a bank account. Our services are not financial instruments. No interest will be paid on any funds or currency you use to purchase or trade for any other currency, and such currency is not insured by the company or any government agency.

3.8 Limitations. Coins Pro may delay an order if customer has not provided personal identifying information, if it reasonably suspects that customer is in violation of the User Agreement, or if further personal identifying information is necessary to establish the identity of the customer (“KYC”). Until completion of such verification procedures, customers may experience delayed processing of digital currency Transactions or Conversion Service transactions. Coins Pro will designate any such delayed transaction as “pending,” and funds will not be available until the pending transaction is completed. Coins Pro reserves the right to refuse to process, cancel, or to reverse any customer transaction (i) as required by law, (ii) in response to a facially valid subpoena, court order, or other government order, or (iii) if reasonably suspects that the transaction is erroneous, or is in violation of the Coins Pro User Agreement. You are also responsible for maintaining the confidentiality of your Account information, including your password, safeguarding your own Cryptocurrencies, and all activity including Transactions that are posted to your Account. If there is suspicious activity related to your Account, we may, but are not obligated to, request additional information from you, including authenticating documents, and to freeze any transactions pending our review. You are obligated to comply with these security requests or accept termination of your Account. You are required to notify Coins Pro immediately of any unauthorised use of your Account or password, or any other breach of security, by email to Coins Pro.support@coins.ph. Any user who violates these rules may be terminated, and thereafter held liable for losses incurred by Coins Pro or any user of the Site.

3.9 Minimum allowable trade is 50 PHP in value.

3.10 Deposits. You may fund your Coins Pro Account by depositing Digital Currency and/or Fiat Currency from your Coins.ph Account, Bank Account or an external Digital Currency address into your Coins Pro Account, as they might be available from time to time. Funds in your Coins Pro Account can be used only to trade on the Coins Pro.

If you are funding from your Coins.ph account, you hereby authorise Coins Pro to initiate debits from your Coins wallet in settlement of such transactions.

3.11 Withdrawals. You may withdraw Digital Currency from your Coins Pro Account by transfer to your Coins.ph wallet or to an external Digital Currency address. You may withdraw Fiat Currency from your Coins Pro Account to fiat Coins.ph wallet.

Note that all deposits to and withdrawals from your Coins Pro Account may be subject to limits, as they may be advertised in your Coins Pro account and/or Coins.ph wallets.

3.12 Fees. may also charge a fee on certain deposit or withdrawal methods. All such fees will be clearly advertised in your Coins Pro Account. For any Trading Fees, by placing an order on Coins Pro, you agree to pay all applicable fees and you authorize Coins Pro to automatically deduct fees directly from your Coins Pro Account.

3.13 Coins Pro reserves the right to refuse to process, or to cancel or reverse, any transactions, including purchases or sales of digital currency in its sole discretion, even after funds have been debited from your account(s), if Coins Pro suspects the transaction involves (or has a high risk of involvement in) money laundering, terrorist financing, fraud, or any other type of financial crime; in response to a subpoena, court order, or other government order; if Coins Pro reasonably suspects that the transaction is erroneous; or if Coins Pro suspects the transaction Coins Pro. will reverse the transaction. In the cases of digital currency transaction, we are under no obligation to allow you to reinstate a purchase or sale order at the same price or on the same terms as the cancelled transaction.

3.14 Coins Pro will make reasonable efforts to ensure that requests for cash in to and/or cash outs from your Account are processed in a timely manner within our advertised processing times. But Coins Pro makes no representations or warranties regarding the amount of time needed to complete processing which is dependent upon many factors outside of our control. Coins Pro reserves the right to delay your cash in and/or cash out at any time. We will always notify you before you confirm your transaction, or within reasonable time after we introduce such delayed processing times.

3.15 Suspension and Cancellation. We may suspend your Coins Pro Account or your access to any one for more Order Books in accordance with the User Agreement Account suspension and termination provisions. Suspension or termination of your Coins Pro Account shall not affect the payment of fees or other amounts you owe to Coins Pro and/or Coins.ph. In the event that your Coins.ph is suspended or terminated, we will immediately cancel all open orders associated with your Coins Pro Account, block all withdrawals and bar the placing of further orders until resolution or Account cancellation.

3.16 No Warranty. We do not represent that Coins Pro and/or the Coins Pro Services, will be available without interruption. Although we will strive to provide you with continuous operations, we do not guarantee continuous access or that there will be no delays, failures, errors, omissions or loss of transmitted information, nor do we guarantee that any order will be executed, accepted, recorded, or remain open. Coins Pro reserves the right to cancel any open trades and/or suspend Coins Pro activity in accordance with the below Trading Rules.

3.17. No Investment Advice or Brokerage. For the avoidance of doubt, Coins Pro does not provide investment, tax, or legal advice, nor does Coins Pro broker trades on your behalf. All Coins Pro trades are executed automatically, based on the parameters of your order instructions and in accordance with posted Trade execution procedures, and you are solely responsible for determining whether any investment, investment strategy or related transaction is appropriate for you based on your personal investment objectives, financial circumstances and risk tolerance. You should consult your legal or tax professional regarding your specific situation.

3.18 Outstanding amounts. In the event that there are outstanding amounts owed to Coins Pro and/or Coins.ph hereunder, Coins Pro reserves the right to debit your Coins Pro Account accordingly and/or to withhold amounts from funds you may transfer from your Coins Pro Account to your Coins.ph Account.

4. DISPUTES WITH COINS PRO.

4.1 Indemnification. You agree to indemnify and hold Coins Pro, its parent, the officers, directors, agents, joint venturers, and employees harmless from any claim or demand (including attorneys’ fees) arising out of your breach of this Agreement or your use of Coins Pro services.

4.2 Release of Coins Pro. If you have a dispute with one or more users, you release Coins Pro (and our parent, officers, directors, agents, joint ventures, employees and suppliers) from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature arising out of or in any way connected with such disputes. In addition, this release extends to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if not known by him must have materially affected his settlement with the debtor.

4.3 Disputes with Coins Pro. If you think we have made an error, write to us at coins.ph, or email us at help@coins.ph. In your correspondence, you must give us information sufficient to identify you, your account, and the transaction on which you believe an error occurred. You must contact us within 30 days after the transaction occurred. Within 90 days of receiving your request, we must either correct the error or explain to you why we believe the transaction was correct.

5. CUSTOMER CASH IN.

5.1 Coins Pro may introduce you to third party customers or “Tellers” for the purpose of cashing-in funds into your Coins Pro account. While we try to verify each Teller, we will not assess the suitability, legality or ability of any third party cash-in providers and you expressly waive and release the company and/or its directors, officers, and employees from any and all liability, claims or damages arising from or in any way related to the third party cash-in service provider. The company will not be a party to disputes, negotiations of disputes between you and such third party providers. Responsibility for the decisions you make regarding services offered via the software or service (with all its implications) rests solely with you. We will not assess the suitability, legality or ability of any such third parties and you expressly waive and release the company and/or its directors, officers and employees from any and all liability, claims, causes of action, or damages arising from your use of the software or service, or in any way related to the third parties introduced to you by the software or service.

5.2 Any references in the Site, Application or Services to a Customer being “verified” or “connected” (or similar language) only indicate that the Member has completed a relevant verification process, and does not represent anything else. Any such description is not an endorsement, certification or guarantee by Coins Pro about any Customer, including of the Customer’s identity and whether the Customer is trustworthy, safe or suitable. Instead, any such description is intended to be useful information for you to evaluate when you make your own decisions about the identity and suitability of others whom you contact or interact with via the Application and Services. We therefore recommend that you always exercise due diligence and care when deciding whether to trust a Teller or to accept a cash-in request from a Customer, or to have any other interaction with any other Customers.

6. GENERAL PROVISIONS.

6.1 Limitations of Liability. IN NO EVENT SHALL WE, OUR PARENT, THE OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, JOINT VENTURERS, EMPLOYEES AND SUPPLIERS OF Coins Pro OR OUR PARENT BE LIABLE FOR LOST PROFITS OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH OUR WEBSITE, Coins Pro SERVICES, OR THIS AGREEMENT (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE). Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you. OUR LIABILITY, AND THE LIABILITY OF OUR PARENT, OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, JOINT VENTURERS, EMPLOYEES AND SUPPLIERS, TO YOU OR ANY THIRD PARTIES IN ANY CIRCUMSTANCE IS LIMITED TO THE ACTUAL AMOUNT OF DIRECT DAMAGES.

6.2 No Warranty. Coins Pro SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY REPRESENTATION OF WARRANTY, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY. Coins Pro, OUR PARENT, THE OFFICERS, DIRECTORS, AGENTS, JOINT VENTURERS, EMPLOYEES AND SUPPLIERS OF Coins Pro OR OUR PARENT SPECIFICALLY DISCLAIM ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. Coins Pro does not have any control over the products or services that are paid for with Coins Pro services and Coins Pro cannot ensure that a buyer or a seller you are dealing with will actually complete the transaction or is authorized to do so. Coins Pro does not guarantee continuous, uninterrupted or secure access to any part of Coins Pro services, and operation of our site may be interfered with by numerous factors outside of our control. Coins Pro will make reasonable efforts to ensure that requests for electronic debits and credits involving bank accounts, credit cards, and check issuances are processed in a timely manner but Coins Pro makes no representations or warranties regarding the amount of time needed to complete processing because Coins Pro services are dependent upon many factors outside of our control, such as delays in the banking system or the U.S. or international mail service. Some states do not allow the disclaimer of implied warranties, so the foregoing disclaimers may not apply to you. This paragraph gives you specific legal rights and you may also have other legal rights that vary from state to state.

6.3 Force Majeure. We shall not be liable for delays, failure in performance or interruption of service which result directly or indirectly from any cause or condition beyond our reasonable control, including but not limited to, any delay or failure due to any act of God, act of civil or military authorities, act of terrorists, civil disturbance, war, strike or other labor dispute, fire, interruption in telecommunications or Internet services or network provider services, failure of equipment and/or software, other catastrophe or any other occurrence which is beyond our reasonable control and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

6.4 Arbitration. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center (“SIAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The Tribunal shall consist of one or more arbitrators (if one arbitrator cannot be designated by mutual agreement of the Parties) appointed in accordance with said rules. The venue for arbitration shall be Singapore, and the language of arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding on the Parties and shall be enforceable in any court having jurisdiction. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys’ fees.

6.5 Time Limitation on Claims. You agree that any claim you may have arising out of or related to your relationship with Coins Pro must be filed within one year after such claim arose; otherwise, your claim is permanently barred.

6.6. Export Controls & Sanctions. The supply of digital currency and the Coins Pro services through the Coins.ph site is subject to Philippines and international export controls and economic sanctions requirements. By acquiring any such items through the Coins Pro site, you represent and warrant that your acquisition comports with and your use of the item will comport with those requirements. Without limiting the foregoing, you may not acquire digital currency or any of the Coins Pro services through the Coins Pro site if: (1) you are in, under the control of, or a national or resident of Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria or any other country subject to United States embargo, UN sanctions, HM Treasury’s financial sanctions regime, or if you are on the U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals List or the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List, Unverified List, Entity List HM Treasury’s financial sanctions regime; or (2) you intend to supply the acquired digital currency or Coins Pro Services to Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria or any other country subject to United States embargo or UN sanctions (or a national or resident of one of these countries), or to a person on the Specially Designated Nationals List, Denied Persons List, Unverified List, Entity List, or HM Treasury’s financial sanctions regime.

POLICY ON CUSTOMERS FROM THE STATE OF NEW YORK

In light of the recent New York “BitLicense” regulations we have regretfully decided to no longer service customers who are either residents of, or are located in the state of New York.

By signing up for an account with us or by using any of our products and services, you confirm that you are not a New York State resident or New York State legal entity, and that you will not be using our services from the State of New York.

APPENDIX 1: PROHIBITED BUSINESSES AND PROHIBITED USE

The following categories of businesses, business practices, and sale items are barred from Coins Pro services (“Prohibited Businesses”). By opening a Coins Pro account, you confirm that you will not use Coins Pro services in connection with the following businesses, activities, practices, or items:

a. Operating as an unlicensed money transmitter, money service, payment service provider, e-money, or any other financial services business which requires licensure, including but not limited to exchanges of virtual currencies, sales of money orders or traveler’s checks, and escrow services

b. Counterfeit products or any product or service that infringes upon the copyright, trademark, or trade secrets of any third party

c. Stolen goods

d. Narcotics, controlled substances, prescription and pharmaceutical services, drug paraphernalia, or any substances designed to mimic illegal drugs

e. Gambling, except where permitted by Coins Pro

f. Sports forecasting or odds making

g. Prostitution or illegal escort services

h. Violent acts towards self or others, or activities or items that encourage, promote, facilitate or

i. Instruct others regarding the same

j. Funding any of the items included on this Prohibited Businesses list

k. Extortion, blackmail, or efforts to induce unearned payments

l. Unlicensed sale of firearms and certain weapons

m. Engaging in deceptive marketing practices

n. Any business that violates any law, statute, ordinance or regulation

You may not use your Coins.ph Account to engage in the following categories of activity (“Prohibited Use”). By opening a Coins.ph Account operated by Coins Pro, you confirm that you will not use your Account to do any of the following:

a. Violate or assist any party in violating any law, statute, ordinance, regulation or any rule of any self-regulatory or similar organization of which you are or are required to be a member (for example, those laws, rules, or regulations governing financial services, controlled substances, or consumer protections);

b. Partake in a transaction which involves the proceeds of any unlawful activity;

c. Partake in any transaction involving online gambling except where permitted by Coins Pro;

d. Defraud or attempt to defraud Coins Pro or other Coins Pro users;

e. Infringe upon Coins Pro’s or any third party’s copyright, patent, trademark, or intellectual property rights;

f. Provide false, inaccurate or misleading information;

g. Take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure, or detrimentally interfere with, intercept, or expropriate any system, data, or information;

h. Interfere with another individual’s or entity’s access to or use of any of the Coins Pro Services;

i. Defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate or infringe the legal rights (such as, but not limited to, rights of privacy, publicity and intellectual property) of others;

j. Publish, distribute or disseminate any unlawful material or information;

k. Transmit or upload any material to the Coins Pro Site that contains viruses, Trojan horses, worms, or any other harmful or deleterious programs;

l. Harvest or otherwise collect information from the Coins Pro Site about others, including without limitation email addresses, without proper consent;

m. Act as a payment intermediary or aggregator or otherwise resell any of the Coins Pro Services, unless expressly authorized by Coins Pro in writing;

n. Transfer any rights granted to you under this Agreement;

o. Use the Coins Pro Account information of another party to access or use the Coins Pro Site, except in the case of specific Merchants and/or applications which are specifically authorized by a user to access such user’s Coins Pro Account and information;

p. Otherwise attempt to gain unauthorized access to the Coins.ph Site, other Coins.ph Accounts, computer systems or networks connected to the Coins Pro Site, through password mining or any other means;

q. Engage in transactions involving items that infringe or violate any copyright, trademark, right of publicity or privacy or any other proprietary right under the law;

r. Take any action that Coins Pro deems as circumventing Coins Pro controls, including, but not limited to, opening multiple Coins Pro Accounts or abusing promotions which Coins Pro may offer from time to time;

s. US Residents are prohibited from using Coins.ph for money transmission or to conduct any other financial activity requiring licensure or covered by regulations governing financial services.

DCPay Philippines Inc User Agreement

DCPAY User Agreement Ang User Agreement (“Agreement”) na ito ay isang kontrata sa pagitan mo at ng DCPAY (“tayo”, “atin”, “kami”) at naaangkop sa iyong paggamit ng DCPAY Services. Kinakailangan na basahin, sumangayon, at tanggapin ang lahat ng parte ng tuntunin at kundisyon na nakasaad sa Agreeement na ito.

Ito ay isang importanteng kasulatan na kailangan niyong isaalang-alang nang mabuti kapag pipiliin niyong gamitin ang serbisyo ng DCPAY.

GENERAL

Sa pag-sign up sa paggamit ng Coins PHP Wallet, na nasa saklaw ng DCPAY Philippines Inc gamit ang Coins.ph App at Web Portal (sama-sama ang “DCPAY Services”), kayo ay sumasangayon, na kayo ay susunod at magiging legally bound sa Agreement na ito, na maaring mabago paminsan-minsan. Kung hindi kayo sangayon sa mga tuntunin na nakasaad sa Agreement na ito, o sa kahit anong susunod na pagbabago ng Agreement, hindi niyo maaring gamitin ang kahit anong serbisyo ng DCPAY.

Maari naming baguhin ang Agreement na ito sa pamamagitan ng paglathala sa Coins.ph site o pag-email sa iyo ng panibagong Agreement, at ang panibagong Agreement ay magiging mabisa simula ng oras na iyon. Maari namin (a) baguhin o hindi ituloy ang kahit anong parte ng mga serbisyo ng DCPAY, at (b) suspindihin o hindi ituloy ang pagbigay sa iyo ng pahintulot na gamitin serbisyo ng DCPAY, sa kahit anong oras, at maaring paminsan-minsan, na walang abiso sa iyo. Kayo ay sumasangayon na hindi kami magiging mananagot sa iyo sa sa kahit anong third party sa pagbabago ng mga serbisyo ng DCPAY, o sa pagsuspindi o pagwakas ng iyong access sa mga serbisyo ng DCPAY Services, maliban na lamang sa mga saklaw na itatakda dito.

1. OUR RELATIONSHIP WITH YOU.

1.1 Tinutulungan kayo ng DCPAY ng magbayad at tumanggap ng bayad mula sa mga third parties. Ang DCPAY ay nagbibigay rin ng isang mobile wallet service na maari kayong magtabi ng e-money. Ang DCPAY ay isang independent contractor sa lahat ng mga layuning ito. Ang DCPAY ay walang kontrol sa, o may pananagutan sa, mga produkto o serbisyo na binayaran gamit ang serbisyo ng DCPAY. Hindi namin ginagarantiya ang pagkakakilanlan ng kahit anong user o ibang party o na makukumpleto ng isang mamimili ang isang transaksyon.

1.2 Iyong Privacy. Pinangangalagaan namin ng husto ang inyong privacy sa DCPAY. Maari lamang na basahin ninyo ang aming Privacy Policy para mas maintindihan ang aming pangako na pangalagaan ang inyong privacy, pati na rin ang aming paggamit at pagbigay ng iyong imporamasyon.

1.3 Privacy ng Iba; Marketing. Kung kayo ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa ibang user gamit ang DCPAY Services, kailangan panatiliin mong kumpidensyal ito at gamitin lamang kaugnay sa DCPAY Services. Hindi mo maaring ipamigay o ibunyag ang impormasyon ng isang user sa isang third party o gamitin para sa marketing purposes maliban na lamang kung kayo ay nakatanggap ng malinaw na pahintulot mula sa user na ito. Hindi kayo maaring magbigay ng unsolicited na mga email sa isang Coins.ph customer gamit ang DCPAY.

1.4 Intellectual Property. Ang “DCPAY” at lahat ng mga logo na kaugnay sa DCPAY Services ay maaring trademarks, or rehistradong marka ng DCPAY o ng licensors nito.

1.5 Password Security at Pananatiling Napapanahon ang inyong Email at Address. Ikaw ang responsable sa pananatili ng sapat na seguridad at kontrol sa kahit anong, at lahat ng, mga ID, password, personal identification numbers (PINs), o iba pang mga kodigo na ginamit mo para gamitin ang DCPAY Services. Kayo ang responsable sa pananatili ng inyong email address sa inyong Account Profile na napapanahon.

1.6 Abiso sa Iyo. Kayo ay sumasangayon na ang DCPAY ay maaring magbigay sa iyo ng abiso tungkol sa inyong Account at DCPAY Services gamit ang sulat elektroniko.

1.7 Abiso sa DCPAY. Mas gugustuhin naming makatanggap ng abiso papuntang DCPAY gamit ang sulat elektroniko sa aming support system sa help@coins.ph. Maari rin magpadala ng mga liham papunta sa DCPAY PHILIPPINES INC. Puntahan ang aming contact page para sa aming mailing address.

2. ACCOUNTS.

2.1 Ang Coins PHP Wallet ay isang reloadable cash account. Ito ay isang E-MONEY na instrumento na nagtatago ng Coins PHP at ito ay binibigay ng DCPAY. Hindi ito isang depository account at samakuwid, ito ay hindi sakop ng Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC), at hindi rin ito kumikita ng interes. Ngunit, ito ay sakop sa mga batas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at ng Anti-Money Laundering Act (AMLA). Ang maaring gawin ay, ngunit hindi limitado sa, magpadala ng pera, magbayad ng kalakal at serbisyo, pagbili ng load, at inquiry ng balanse.

2.2 Eligibility. Para magamit ang DCPAY services, kinakailangan na kayo ay 18 na taong gulang o pataas; para sa menor de edad, kinakailangan magbigay kayo ng isang consent form na kinumpleto ng inyong magulang/legal guardian kasama ang pareho ninyong dokumentong pagkakakilanlan.

2.3 Pagpapatunay ng Pagkakakilanlan. Kung gugustuhin ninyong mag cash in o cash out gamit ang DCPAY, pinapayagan niyo ang DCPAY, mismo o gamit ang mga third party, na gumawa ng mga inquiry na tinuturing naming kailangan para patunayan ang inyong pagkakakilanlan.

2.4 Third Party Applications. Kung binigyan niyo ng permiso ang isang third party na kumonekta sa inyong DCPAY account, galing sa isang third party na produkto o gamit ang DCPAY, sumasangayon kayo na ang pagbigay niyo ng permiso sa third party na ito na gumawa ng aksyon para sa inyo ay hindi ibig sabihin na hindi na kayo sakop ng inyong responsibilidad as Agreement na ito. At, sumasangayon kayo ng hindi niyo panghahawakan ang DCPAY na maging responsable, at poprotektahan ang DCPAY mula sa, kahit anong responsibilidad na magmumula sa mga aksyon o inaksyon ng third party na ito na binigyan niyo ng mga permiso. Maari niyong baguhin o tanggalin ang mga permisong ito sa kahit na anong oras mula sa Account Settings (API) page.

2.5 Buwis. Magiging responsibilidad mo na tukuyin kung merong buwis na kasama sa mga binabayaran niyo o perang inyong matatanggap, at responsibilidad niyo ng kunin, iulat, at ipadala ang tamang buwis sa tamang awtoridad ng buwis. Ang DCPAY ay hindi responsable sa pagtukoy kung mayroong buwis sa inyong mga transaksyon, at hindi rin responsable sa pagkuha, pag-ulat, o pagpadala ng tamang buwis na magmumula sa mga transaksyon.

2.6 Limitasyon. Ang DCPAY ay maaring samantalang ipahinto ang isang order mula sa isang customer na hindi nagbigay ng pagkakakilanlan, kung ito ay may makatuwirang pinaghihinalaan na ang isang customer ay lumalabag sa User Agreement, o kung kinakailangan pang magbigay ng karagdagang impormasyon para patunayan ang pagkakakilanlan nito (“KYC”). Hangga’t hindi pa kumpleto ang nasabing verification procedures, ang mga customer ay maaring makaranas ng pagkaantala sa pagproseso ng mga Transaksyon. Itatalaga ng DCPAY ang mga transaksyon na ito bilang “pending”, at ang mga perang ito ay hindi magagamit hangga’t ang pending na transaksyon ay makumpleto. Merong karapatan ang DCPAY na hindi iproseso, itigil, o ibalik ang kahit anong transaksyon ng customer dahil (i) iniaatas ng batas, (ii) bilang tugon sa isang facially valid subpoena, utos ng korte, o kahit anong utos mula sa goberyno, o (iii) kung mayroong makatuwirang pinaghihinalaan ang DCPAY na ang transaksyong ito ay mali o labag sa DCPAY User Agreement.

2.7 Unsolicited Deposits. Ang mga Unsolicited Deposits papunta sa aming bank account ay maaring singilin ng hanggang Php 4,000.00 bawat insidente. Ang DCPAY ay may karapatang iproseso o hindi tanggapin ang mga deposit na ito at ang mga kaugnay na mga order. Ang pagbalik ng pera ay kinakailangan ng sapat (na ang DCPAY ang tutukoy) na katibayan ng pagbayad, pagkakakilanlan ng nagbayad, patunay ng pagmamay-ari ng pinanggalingang account (kung naaangkop).

Ang halimbawa ng mga unsolicted deposits ay ang mga, ngunit hindi limitado sa: paggawa ng isang deposit na walang kaugnay na order; check deposit, wire transfer, o iba pang non-cash deposits; pag-deposit ng halagang malaki ang pagkakaiba mula sa ginawang order; paggawa ng isang order pagkatapos gumawa ng isang deposit; kahit anong deposit na magreresulta sa pandaraya sa mga limit ng inyong account.

2.9 Mali o Kulang na Beneficiary Details. Isang processing fee na maaring umabot nang Php 200 sa bawat bigong tangka ng pagproseso dahil sa mali o kulang na beneficiary information, kung saan ang DCPAY ang may pasya.

3. RESTRICTED ACTIVITIES.

3.1 Restricted Activities. Kaugnay ng paggamit mo ng DCPAY Services, ibang mga users, at mga third party, hindi niyo maaring:

• Labagin ang kahit anong batas, ordinansa, o regulasyon (halimbawa, ang mga batas ng tungkol financial Services, controlled substances, o consumer protections);
• Subukang dayain ang DCPAY o ibang DCPAY users;
• Labagin ang copyright, patent, trademark;
• Mga intellectual property right ng DCPAY o kahit anong third party;
• Magbigay ng mali, kulang, o nakakalinlang na impormasyon;
• Gumawa ng mga hakbang magbubunga ng hindi makatwirang o katimbang na pasan sa aming imprastraktura;
• Gumawa na makapaminsalang paggambala, pagharang, pagkamkam ng kahit anong system data o impormasyon.

4. DISPUTES WITH DCPAY.

4.1 Indemnification. Kayo ay sumasangayon na protektahan at hindi panghawakan ang DCPAY, ang itong parent company, officers, mga direktor, ahente, joint venturers, at empleyado ng kahit anong paghahabol o demanda (kasama ang attorneys’ fees) na nagmula sa inyong paglabag ng Agreement na ito o paggamit mo ng DCPAY Services.

4.2 Pagbitiw sa DCPAY. Kung meron kayong alitan o pagtatalo sa isa o maraming mga users, sumasang-ayon ka na hindi panghawakan ang Betur Inc (at ang aming parent company, officers, directors, mga ahente, joint venturers, mga empleyado, at mga suppliers) mula sa kahit anong claim, demanda, at damages na nagmula sa o may kaugnayan sa mga alitan na ito. Karagdagan, kasama sa pagbibitiw na ito ay pagbitiw sa mga claim na hindi alam ng creditor o mga claim na may suspetsa ang creditor na ang claim niya ay nasa kanyang pabor sa oras ng paglagda niya ng pagbitiw na ito, na kung hindi niya nalaman ay magbabago ang kanyang kasunduan sa kanyang debtor.

4.3 Alitan sa DCPAY. Kung tingin mo na kami ay mali, sumulat ka sa amin dito sa DCPAY PHILIPPINES, INC. o magpadala ng email sa dcpay@coins.ph. Sa inyong sulat, kailangan niyong magbigay ng impormasyon na nararapat para matiyak namin ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong account, at ang mga transaksyon kung saan tingin niyo merong pagkakamali. Kinakailangan na sulatan mo kami sa loob ng 30 na araw pagkatapos mangyari ang transaksyon. Sa loob ng 90 days na pagtanggap ng inyong sulat, kami ay nangangailangan na itama ang pagkakamali o bigyan ka ng paliwanag kung bakit tama ang nangyaring transaksyon.

5. CUSTOMER CASH-IN.

5.1 Maaring magpakilala sa iyo ang DCPAY ng mga third party customers or “Tellers” para sa layuning i-cash in ang pera sa inyong Betur Inc account. Minamabuti naming suriin ang pagkakakilanlan ng bawat Teller, ngunit hindi namin sinusuri ang pagiging angkop, legal, o kakayahan ng kahit anong third party cash-in providers at ikaw ay nagbibitiw sa Coins.ph, at/o ang mga director, officer,at empleyado mula sa kahit anong pananagutan, claim, o mga damage na nagmula sa may kaugnayan sa naturing na third-party cash in service provider. Ang DCPAY ay hindi party sa mga alitan, o pa-uusap sa pagitan mo ang ng mga tinutukoy na third-party providers. Ang pananagutan para sa mga desisyon na ginawa mo kaugnay sa mga serbisyo inalok gamit ang mga software o serbisyo (kasama lahat ng implikasyon nito) ay natatanging iyo lamang. Hindi namin susuriin ang pagiging angkop, legal, o kakayahan ng mga third parties at sumasang-ayon ka na bitawan ang kumpanya at/o ang mga director, officer,at empleyado mula sa kahit anong at lahat ng pananagutan mula sa mga panangutan, claim, causes of action, o mga damage mula sa paggamit mo ng software o serbisyo, o kahit anong kaugnayan sa mga third party na pinakilala sa iyo ng sinasabing serbisyo o.

5.2 Kahit anong pagbanggit sa loob ng Site, Application, or Services na ang isang Customer ay “verified” or “connected” (o mga katulad na salita), ay indikasyon lamang na ang isang Member ay kumumpleto ng kinakailganang imporamasyon sa verification process at wala ng ibang ibig sabihin pa ito. Ang kahit anong paglalarawan ay hindi pag-endorso, sertipikasyon, o garantiya mula sa DCPAY tungkol sa kahit anong Customer, kasama na rito ang pagkakakilanlan ng Customer at kung ang sinasabing customer ay mapagkakatiwalaan, ligtas, o angkop na maka-transkt. Ang mga paglalarawan na ito ay nilalayon lamang na maging mahalagang impormasyon para ikaw ay makagawa ng desisyon tungkol sa pagkakakilanlan o pagka-angkop ng mga taong ito na makaka-transakt mo gamit ang Application o mga Serbisyo. Dahil dito, binibilin namin kayo na palaging maging diligent sa pagtiwala sa isang Teller o tumanggap ng isang cash-in request mula sa ibang customers, o kaya gumawa ng kahit anong interaksyon sa ibang mga Customers.

6. GENERAL PROVISIONS.

6.1 Limitations of Liability. SA KAHIT ANONG SITWASYON AY KAMI, ANG AMING PARENT COMPANY, OFFCERS, DIRECTORS, MGA AHENTE, JOINT VENTURERS, MGA EMPLEYADO, AT SUPPLIERS ng DCPAY o ANG AMING PARENT COMPANY AY MAY PANANAGUTAN SA MGA NAWALANG KITA O MGA SPECIAL, INCIDENTAL, O CONSEQUENTIAL NA DAMAGES NA NAGMULA SA O KONEKTADO SA AMING WEBSITE, SERBISYO NG Betur Inc, O SA AGREEMENT NA ITO (KAHIT PAANO PA NAGMULA, KASAMA ANG NEGLIGENCE O KAPABAYAAN). Ang ibang mga estado ay hindi pumapayag sa pagbubukod o limitasyon ng mga incidental o consequential damanges kaya ang nasabi sa nakaraang pangugusap ay maaring hindi naaangkop sa iyo. ANG AMING PANANAGUTAN, AT ANG PANANAGUTAN NG AMING PARENT COMPANY, OFFICERS, DIRECTORS, MGA AHENTE, JOINT VENTURERS, MGA EMPLEYADO, AT MGA SUPPLIER, SA IYO O SA KAHIT ANONG THIRD PARTY SA KAHIT ANONG PANGYAYARI AY LIMITADO SA TUNAY NA HALAGA NG DIRECT DAMANGES.

6.2 Walang Garantiya. Ang mga SERIBISYO ng DCPAY ay “AS IS”, AT WALANG REPRESENTASYON NG GARANTIYA, MASKI EXPRESS, IMPLIED, O STATUTORY. Coins.ph, ANG AMING PARENT COMPANY, JOINT VENTURERS, MGA EMPLEYADO, AT MGA SUPPLIER NG Coins.ph o ang aming PARENT COMPANY AY PINAGKAKAILA ANG KAHIT ANONG IMPLIED NA GARANTIYA SA TITULO, MERCHANTABILITY, KAANGKUPAN PARA SA ISANG TIYAK NA LAYUNIN AT NON-INFRINGEMENT. Walang kontol ang DCPAY Services sa mga produkto o serbisyo na binayaran gamit ang mga serbisyo ng DCPAY Services at ang DCPAY Services ay hindi gumagarantiya ng ang isang mamimili o nagbebenta na inyong kakalakal ay tiyak na kukumpletuhin ang isang transaksyon o awtorisado siyang gawin ito. Hindi ginagarantiya ng DCPAY Services ang tuloy-tuloy, walang tigil, o ligtas na access sa kahit anong parte ng mga serbisyo ng DCPAY Services, at ang aming website na maaring maantala ng maraming dahilan labas sa aming saklaw. Gagawa ang DCPAY Services ng makatwirang pagsisikap na siguraduhin na ang mga hiling para sa elektronik na debits at credits kaugnay sa mga bank accounts, mga credit card, at check issuances ay mapoproseso sa napapanahong oras ngunit ang DCPAY Services ay hindi gumagawa ng representasyon o garantiya ukol sa tiyak na oras na kakailanganin para makumpleto ang pagproseso nito dahil ang mga serbisyo ng DCPAY Services ay nakasalalay sa maraming kadahilanan labas sa aming saklaw, tulad ng mga antala sa mga banking system o ang U.S. o ang international mail service. Ang ibang mga estado ay hindi pumapayag sa disclaimer ng mga implied na warranty, kaya ang mga disclaimer na ito ay maaring hindi gumana sa iyo. Ang talata na ito ay nabibigay sa iyo ng napakatiyak na mga karapatang legal at maari ring mayroon kang mga ibang karapatang legal na nagbabago mula iba’t-ibang estado.

6.3 Arbitrasyon. Maliban sa mga claim para sa injunctive o equitable relief tungkol sa mga intellectual property rights (na maaring madala sa kahit anong korte na hindi nagbabayad ng bond), ang kahit anong alitan na magmumula sa Agreement na ito ay malulutas naaayon sa arbitrasyon ng Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center (“SIAC Rules”) na sa kasalukuyang ipinapatupad, na ang nasabing mga batas ay kinukunsiderang bahagi nitong sugnay na ito. Ang Tribunal ay bumubuo ng isa o higit sa isang arbitrators (kung ang isang arbitrator ay hindi mapagkasunduan sa maayos na kasunduan ng mga Partido) na itinalaga ayon sa nasabing mga batas. Ang lugar ng arbitrasyon ay sa Singapore, at ang lenggwahe ng arbitrasyon ay nasa wikang Ingles. Ang magiging gantimpala sa arbitrasyon ay maipapatupad at sa mga Partido gamit ang korteng mga saklaw ng kaso. Ang nanalong partido sa kahit anong kaso sa pagpapatupad ng Agreement na ito ay may karapatan sa mga gastos at attorney’s fees.

6.4 Oras ng Limitasyon sa mga Claims. Kayo ang sumang-ayon na ang kahit anong claim na meron kayo na magmumula sa o ugnay sa relasyon niyo sa Betur Inc ay maari lamang maari lamang i-file sa loob ng isang taon pagkatapos ng pagkakataon na nagsimula ito; kung hindi, ang inyong claim ay permanenteng hindi na maaring i-file.

6.5 Export Controls & Sanctions. Ang paggamit ng mga serbisyo ng DCPAY Services ay nasa ilalim ng mga batas ng Pilipinas at ang mga pandaigdigang export controls at economic sanctions requirements. Sa paggamit mo ng DCPAY Services, kayo ay gumagarantiya na ang pagkuha niyo ng mga bagay na ito at ang paggamit mo nito ay naayon sa mga nasabing batas. Nang hindi nililimitahan ang mga nakasaad sa kasulatang ito, hindi ka maaring gumamit ng mga serbisyo ng DCPAY Services kung: (1) kayo ay nasa lugar ng, o nasa saklaw ng, o mamamayan ng, o residente ng, Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria o kahit anong bansa na napapailalim sa United States embargo, UN sactions, HM Treasury’s financial sanctions regime, o kung kayo ay nasa U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals List or the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List, Unverified List, Entity List HM Treasury’s financial sanctions regime; o (2) kung ninanais niyong magbigay ng digital currency o ipagamit ang mga serbisyo ng Betur Inc sa lugar ng Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria o kahit anong bansang napapailalim sa United States embargo o UN sanctions (o kung kayo ay mamamayan o residente ng mga bansang ito), o sa kahit anong tao ng nasa Specially Designated Nationals List, Denied Persons List, Unverified List, Entity List, or HM Treasury’s financial sanctions regime.

7. UNAUTHORIZED USES.

Ang mga user ay ipinagbabawal na gamitin ang DCPAY Services, Services na ibinahagi sa o kaugnay sa ibang users, at mga kaugnay na third party Services, para sa o kaugnayan sa mga bagay-bagay (“Unauthorized Uses”) na labag sa Agreement na ito. Ang pagbabawal na ito ay nakadisenyong protektahan ang mga Coins.ph Customer mula sa maling gawain at siguraduhing sumusunod sa lokal na batas at pandaigdigang pamantayan. Sa pagbukas ng isang Coins.ph Account, kayo ay kumukumpirma na hindi niyo gagamitin ang inyong Account sa kahit anong mga Unauthorized Uses.

Ang mga kategoryang ito ay hindi kumpleto ay sinasadya lamang na gamitin para paglalarawan ng mga Unauthorized Uses. Ang kahit anong paggamit ng mga serbisyo para sa layuning kumilos o lumahok na labag sa Unauthorized Uses ay maaring magresulta sa pagtigil ng o pagbabago sa serbisyo, o maari ring magresulta sa pagsara ng inyong account o pag-ulat sa mga awtoridad. Kung naniniwala kayo ginagamit niyo ang mga serbisyo ng DCPAY para sa isa o higit pa sa mga pakay na nakasaad sa Prohibited Uses na ito, o kung ang layunin niyo ng paggamit ng serbisyo ng Coins ay para sa mga pakay na ito, o kung hindi ka sigurado kung ang inyong tunay na pakay ay labag sa Prohibited Uses, maari niyong tawagan ang Coins Support para linawin ito.

Ang mga Prohibited Uses ay mga transaksyon o gawain na may kaugnayan sa:

• (a) Investment Schemes: Pag-suporta sa mgapyramid schemes, mga paluwagans, ponzi schemes, network marketing, hindi lisensyadong investment vehicles, deceptive charity schemes, mga referral marketing na programa o mga multi-level marketing na programa;
• (b) Fraud (Panloloko): Pamimigay ng kahit anong hindi totoo, huwag, mapanloko, o nakakalitong impormasyon sa Coins, Coins users, o mga ibang pinagkakatiwalaang third parties para makakuha ng pera o ibang bagay;
• (c) Gambling (Sugal): Online na sugal, lotteries, casinos at impormal na sugal, gaming operations (pagpapatakbo ng mga paralong sugal), sports betting, at iba pang mga laro na nakabase sa haka-haka ng manlalaro;
• (d) Unauthorized Financial Institutions and MSBs: Pag-alok nghindi lisenyadong remittance services, hindi lisensyadong financial services, at iba pang mga hindi regulated na financial operations. Kasama dito ang mga securities brokers, hindi lisensyadong investment vehicles, check cashing na serbisyo, collections agencies, at mga bail bonds;
• (e) Drugs (Droga): Ilegal na droga, gamit pandroga, mga commercial na droga at iba pang mga controlled substances, at mga drogang binabago ang estado ng isip o katawan ng uminom na magiging isa panganib sa pampublikong kalusugan;
• (f) Stolen Items (Nakaw ng Gamit): Ninakaw na gamit, kasama dito ang mga digital at birtual ng mga gamit, lahat ng mga gamit na kung saan ang nagbebenta ay walang karapatang ibenta ito;
• (g) Intellectual Property Infringement (Paglabag sa Intellectual Property): Mga bagay na labag sa kahit anong karapatang intellectual property, kasama dito ang mga trademark, copyright, privacy o iba pang mga proprietary rights. Kasama dito ang pagbenta o paglahok sa pagbenta ng mga peke o hindi awtorisadong mga gamit o iba pang mga gawain ugnay dito;
• (h) Shell Companies: Mga entity na nagmumukhang walang lehitimong pakay pangangalakal o nakadisenyo na ipatakbo para sa isang pakay pangangalakal ng hindi kaugnay sa itong sinaad o pakay o pangangalakal na labag sa batas;
• (i) Bearer Shares Entities: Mga customers nagta-transakt, o kumikilos para sa, o ugnay sa mga entity kung saan ang mga nakikinabang na may-ari ay hindi matukoy ang pakakakilanlan, at ang mga ownership stakes ay freely alienable ay ipinagbabawal;
• (j) Adult Services and Media: Mga serbisyong may kaugnayan sa pagbebenta ng laman, pagbenta ng mga pornographic na materyales, at kahit anong porma ng human trafficking;
• (k) High Risk Entities: Kahit anong indibidwal, grupo, o entity na sinuri ng Coins.ph na merong mapanganib na balak laban sa Coins, ang mga customers nito, o mga third party ay maaring uriin ng Coins bilang isang mapanganib na user na hindi maaring gumamit ng Coins;
• (l) Violence (Karahasan): Marahas na mga kilos patungo sa sarili o sa iba, o mga gawain o bagay na hinihikayat, itinataguyod o itinuturo sa iba na gawin ang ang ito;
• (m) Coercion: Extortion, blackmail, o mga pagsikap na kumuha ng mga perang walang karapatan angkinin;
• (n) Weapon Sales (Pagbebenta ng Armas): Hindi lisensyadng pagbenta ng mga baril at ilang mga armas.

MGA HULING PROBISYON

Lenggawhe. Ang User Agreement ay ipinapatupad sa parehong Tagalog at Ingles, na parehong maaring ipatupad sa mga korte. Kung merong alitan sa mga interpretasyon ng probisyon ng User Agreement na ito sa pagitan ng dalawang lenggwahe, ang nakasulat sa wikang Ingles ang masusunod.